WordPress 获取当前页面URL地址的三种方法

我们可以使用三种方法获取当前页面的url地址:使用 WordPress 原生的home_url函数、使用WordPress 通用的方法、使用PHP原生的函数。

一、使用 WordPress 原生的home_url函数来实现。代码如下:

$current_url = home_url(add_query_arg(array()));

二、使用WordPress 通用的方法实现。代码如下:

$current_url = home_url(add_query_arg(array(),$wp->request));

三、使用PHP原生的函数直接在 WordPress 相关页面中加入如下代码:

<?php
// 说明:获取完整URL
function curPageURL() {
  $pageURL = 'http';
  if ($_SERVER["HTTPS"] == "on") {
    $pageURL. = "s";
  }
  $pageURL. = "://";
  if ($_SERVER["SERVER_PORT"] != "80") {
    $pageURL. = $_SERVER["SERVER_NAME"].
    ":".$_SERVER["SERVER_PORT"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
  } else {
    $pageURL. = $_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"];
  }
  return $pageURL;
}
?>

然后在相关页面调用即可,代码如下:

<?php
  echo curPageURL();
?>

 

发表回复

后才能评论